BUSCADOR

Subvencions a la contractació de persones entre 18 i 45 anys

Subvencions a la contractació de persones entre 18 i 45 anys

A l’hora d’incorporar personal a les nostres empreses, val molt la pena conèixer els diferents plans d’ajuts que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya fa servir per promoure la contractació amb subvencions per a les empreses. Dos dels plans més recurrents són el programa Fem Ocupació per a Joves i el Programa 30 Plus. Tots dos programes, dels quals la convocatòria d’enguany finaliza el 31 d’agost tant per demanar feina com per oferir-la, van dirigits a la contractació de persones en situació d’atur amb les competències bàsiques adquirides, però que presenten mancances formatives i necessiten d’un acompanyament i una formació en el procés de retorn al mercat de treball. A continuació us expliquem les característiques generals de cadascun d’ells.


Programa Fem Ocupació per a Joves

Fem Ocupació per a Joves és un programa innovador que parteix de les necessitats de contractació de les empreses a l’àmbit de Barcelona. Té com a objectiu afavorir la inserció laboral de persones joves d’entre 18 i 29 anys que es trobin en situació d’atur i que tinguin graduat de l’ESO, Batxillerat o cicles formatius.

El programa combina:

– Prospecció i assessorament a empreses.
-Orientació, tutorització i acompanyament a la inserció.

Què ofereix el programa a les empreses que hi participen?

-Les empreses podran contractar mitjançant qualsevol modalitat contractual, segons la normativa vigent (excepte els d’interinitat, relleu i substitució treballadors/es amb reserva del lloc de treball).
-Subvenció del SMI: 655.20 €/mes per jornada completa (o part proporcional en funció de la jornada realitzada), amb un màxim de 6 mesos.
– Els ajuts són compatibles amb els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstos per a cadascuna de les modalitats contractuals.

Què ofereix el programa a les persones que hi participen?

-Contracte laboral no inferior al 50% de la jornada ordinària, amb una durada de 6 mesos, en alternança amb formació relacionada amb el lloc de treball
-Els joves contractats rebran una formació fora d’horari laboral de 90 a 150 hores.


Programa 30 Plus

El programa 30 Plus té com a objectiu facilitar la incorporació de persones de 30 anys i més -preferentment de 30 a 45 anys- a les empreses.

El programa combina:

– Un servei de definició de perfils professionals i intermediació
Això permetrà una definició més acurada del perfil professional, de les funcions a desenvolupar i de les competències que ha de desenvolupar en el lloc de treball. Aquesta definició serà el punt de partida per a cercar candidatures per ocupar el lloc de treball.

– El disseny d’un pla formatiu a mida, en funció del lloc de treball.
La formació és un dels eixos principals del programa. S’adaptarà al lloc de treball i les tasques a desenvolupar i s’acordarà conjuntament amb l’empresa i es podrà realitzar abans del contracte o de manera simultània. Tindrà una durada mínima de 60 hores i màxima de 150

– Incentius a la contractació, compatibles amb altres bonificacions. L’empresa rebrà un ajut equivalent al SMI (655.20€/mes per jornada completa i la part proporcional en jornades parcials) en un màxim de 9 mesos i compatible amb altres incentius fiscals i bonificacions.

Què ofereix el programa a les empreses que hi participen?

– Reclutament especialitzat de talent a incoporar a l’empresa
– Subvenció fins a 9 mesos (per a contractes no inferiors a 6 mesos).
– Formació flexible i adaptada al lloc de treball

Què ofereix el programa a les persones que hi participen?

Beneficis per a les persones participants
– Adquisició i millora de competències transversals
– Formació tècnico-professional
– Incorporació al mercat laboral


Altres requisits de les subvencions:

  • L’empresa ha d’estar ubicada a Catalunya.
  • La retribució dels nous treballadors ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional.
  • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional i que l’acomiadament no hagi estat qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial en els 3 mesos anteriors a la contractació.
  • L’empresa ha de permetre compatibilitzar l’horari laboral amb el de la formació.

 

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *