BUSCADOR

Els primers auxilis a les obres

Els primers auxilis a les obres

Els primers auxilis són l’assistència immediata als treballadors que han patit un accident a l’obra, abans de l’assistència mèdica especialitzada. Han de proporcionar una resposta adequada, ràpida i eficaç per poder minimitzar els danys a la salut d’aquests accidents.

Cal tenir una formació específica

Serà responsabilitat de l’empresa garantir que els primers auxilis puguin fer-se en tot moment per personal amb suficient formació.

Cal tenir un local de primers auxilis?

-Si superem els 50 treballadors a l’obra, disposarem de locals destinats als primers auxilis.
-Si superem els 250 treballadors, haurà de figurar al front de la farmaciola d’obres un ajudant tècnic sanitari.
-També en disposaran les obres de 50 o menys treballadors si així ho determina l’autoritat laboral.

En cas de ser necessaris aquests locals, hauran de disposar com a mínim: d’una farmaciola, d’una llitera, aigua potable, així com d’altres elements en funció de l’existència de riscos específics. Amb la seva pertinent senyal homologada.

Què cal tenir a la farmaciola?

Tots els centre de treball han de disposar d’una farmaciola portàtil amb el contingut mínim següent: desinfectants i antisèptics autoritzats (povidona iodada, aigua oxigenada i alcohol), gases estèrils, cotó hidròfil, benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces i guants d’un sol ús.

Cal tenir en un lloc visible els telèfons d’emergències

En cas d’accident hem de tenir el números d’emergències visibles, com el del centre sanitari més proper. Si no hi ha telèfon designat, es pot trucar al centre coordinador d’emergències: 112

Eva Roca Marsal
Tècnica Superior en Prevenció de Riscos Laborals
INPREIN, S.L.

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *