BUSCADOR

Recomanem sobre els Contractes a Temps Parcial

Recomanem sobre els Contractes a Temps Parcial

Dins dels programes de control que duu a terme la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, s’ha posat en marxa una campanya de control dels contractes a temps parcial en les empreses del sector de la construcció.

Us detallem una sèrie de qüestions que són important tenir en compte en el moment de formalitzar aquest tipus de contractes o subcontractar empreses, així com per conèixer els riscos en els que s’incorre el contractar de manera incorrecta.

Com a concepte, el contracte a temps parcial és aquell pel qual un treballador presta els seus serveis durant un determinat nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any, en una jornada inferior a la de temps complet recollida en el conveni col·lectiu i que, en el nostre sector, és de 1.738h/anuals.

El contracte a temps parcial ha de formalitzar-se obligatòriament per escrit, indicant-ne el nombre d’hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l’any, segons correspongui, sent de vital importància establir en el contracte de treball la distribució horària i la seva concentració mensual, setmanal o diària, determinant-se d’aquesta manera les hores i els dies en els que el treballador prestarà els seus serveis.

En aquest sentit, i per la pròpia casuística de l’activitat de construcció, la Inspecció de Treball considera molt improbable que el personal d’obra presti els seus serveis en les empreses a temps parcial, considerant-los per principi fraudulents, quan no està identificat en el contracte la distribució horària, o constant, i es troba en el centre de treball el treballador prestant els seus serveis fora del horari fixat en el contracte.

És molt important recordar que la jornada laboral dels treballadors a temps parcial haurà de registrar-se dia a dia, i es totalitzarà mensualment lliurant còpia al treballador del resum mensual de totes les hores realitzades juntament amb el rebut de salaris. L’empresari haurà de conservar els resums mensuals dels registres de la jornada durant un període mínim de 4 anys.

Per altre banda, degut a que les empreses contractistes i subcontractistes son responsables solidàries dels incompliments en matèria salarial i de Seguretat Social, en els que puguin incórrer els seus subcontractistes, i a fi i efecte, de que puguin controlar – mitjançant el document TC-2 – si d’entre els seus subcontractistes hi ha treballadors contractats sota aquesta modalitat contractual de temps parcial, us detallem a continuació els CODIS dels contractes identificadors de temps parcial:

CONTRACTE INDEFINIT TEMPS PARCIAL:
200 / 209 / 230 / 239 / 250 / 289 / 339.
CONTRACTE TEMPORAL TEMPS PARCIAL:
501 / 502 / 503 / 508 / 510 / 518 / 520 / 530 / 540 / 541 /550 / 552.

Els riscos en els que incorren les empreses que formalitzen de forma fraudulenta la formalització de contractes a temps parcial, o que subcontractin empreses que no ho facin correctament, són:

  •  En matèria laboral: el contracte es considerarà per temps indefinit i a jornada sencera.
  • A nivell administratiu: l’empresa pot veure’s sancionada amb multes de fins a 6.250€
  • En matèria de Seguretat Social: s’aixecarien liquidacions complementàries de quotes a la Seguretat Social, per les diferències salarials generades entre el contracte a temps parcial i a jornada complerta, de fins els últims 4 anys, amb un recàrrec del 20% per ingrés fora de termini.

A més a més, l’empresa seria declarada responsable de les diferències en les prestacions a la Seguretat Social que es poguessin produir, com a conseqüència de la infracotització realitzada a la Seguretat Social. És a dir, si un treballador pateix un accident de treball, o accedeix a la jubilació, i percebeix una pensió inferior a la que tindria dret a cobrar per el fet d’estar contractat a temps parcial, malgrat treballar a jornada completa, l’empresa serà declarada responsable del pagament de la diferència de pensió, i pot arribar a ser condemnada a ingressar a la Seguretat Social un capital cost de quantitats que poden arribar a ser molt importants, segons el cas.

Per aquest motiu, recomanem a les empreses que facin un ús responsable del contracte a temps parcial, i vigilin de l’ús que facin les seves subcontractes, doncs els riscos en els quals  incorren, són molts superiors als “hipotètics beneficis” que es poden obtenir.

Així mateix, si teniu dubtes sobre aquest tipus de contractació o sobre cap altre tema, us recordem que des del Gremi estem a la vostra dispossició per tal de resoldre els vostres dubtes i atendre qualsevol consulta que ens vulgueu plantejar.

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *