BUSCADOR

Adaptació de les classificacions empresarials al nou reglament

Adaptació de les classificacions empresarials al nou reglament

Tal i com està recordant la Junta Consultiva de la Generalitat de Catalunya en les notificacions que està enviant a les empreses per a l’actualització de la Solvència Econòmica i Financera, d’acord amb el Reial decret 773/2015, de 12 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de Contractes, les classificacions atorgades amb l’antic règim perdran la seva vigència i eficàcia el dia 1 de gener de 2020, i es procedirà a la seva baixa d’ofici dels registres de licitadors i empreses classificades en què estiguin inscrites.  Per adaptar-se al nou règim, totes les empreses classificades d’acord amb l’antiga normativa hauran d’instar un nou expedient de sol·licitud de classificació durant aquest període transitori.

Les principals modificacions del Reial decret afecten a:

EXPEDIENTS D’OBRES:

  • Es limita a un màxim de 6 els certificats que es podran aportar de cada subgrup per a obtenir la classificació. Fins ara no hi havia límit.
  • S’amplia l’horitzó de l’experiència, passant de valorar-se dels cinc últims anys als deu.
  • S’admet l’experiència d’empreses estrangeres, que estiguin participades per la sol·licitant, d’obra executada fora d’Espanya.
  • Es modifiquen els valors de les categories  i la seva denominació, que passen de lletres a números.

Equivalència de categories en contractes de d’obres. Noves tipologies numerals i equivalència antigua,

  • Es modifiquen els llindars d’exigència de Patrimoni Net, eliminant la consideració de Fons Propis. Els mínims per a cada categoria passen a ser:


EXPEDIENTS DE SERVEIS:

Entre les novetats introduïdes pel Reial decret 773/2015, es troba la modificació de l’estructura en grups i subgrups de la classificació de serveis, classificació que a més a més deixa de ser un requisit exigible pels contractes de serveis, encara que manté el seu valor i eficàcia per a l’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de les empreses classificades.

Altres modificacions que recull aquest nou Reial Decret són:

  • Desapareixen molts subgrups i s’ha creat un nou subgrup (U-8, relatiu a Serveis d’informació i assistència telefònica).
  • S’amplia l’horitzó de l’experiència dels tres als cinc últims anys.
  • Es modifiquen les quanties i denominació de les categories:

Equivalència de categories en contractes de serveis


RECOMANEM a les empreses començar a estudiar la viabilitat de presentar abans els expedients d’adaptació de les seves classificacions al nou Reglament, atès que és possible que tinguin obres importants dels anys 2007 o 2008 que es puguin mantenir en el cas de presentar durant els anys 2017 o 2018 els nous expedients de classificació.

Atès que amb el nou Reglament es limita a un màxim de 6 certificats per a cada subgrup, s’haurà d’estudiar minuciosament quines són les principals obres a certificar per a cada subgrup a classificar.

La majoria de les empreses han de tramitar l’adaptació de les seves classificacions al nou Reglament. Penseu que les Juntes Consultives no podran resoldre durant l’any 2019 tots els expedients que es registrin, per això es recomanable presentar amb temps els nous expedients.

Us recordem també que podeu presentar un nou expedient de classificació en qualsevol moment per a millorar/ampliar la vostra classificació actual.

Sònia Caletrio
Consultora Dpt. Classificació

Divisió S.I.G.O., SL

També et pot interessar

No hi han comentaris

Publica un comentari

Escriu el Cpatcha *